NABÍDKA SLUŽEB

              Technický dozor stavebníka - investora (TDS - TDI)

Pro zdárnou realizaci Vaší stavby zhotovitelem zajistíme technický dozor (osoba autorizovaná ČKAIT) - tedy zajištění kontroly průběhu výstavby s ohledem na  kvalitu a správnost prováděných prací, dodržování technologických postupů včetně správnosti vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

 Z ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona vyplývá, že u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je   stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou, která má oprávnění podle autorizačního zákona č. 360/1992   Sb., ve znění pozdějších předpisů - toto je výše zmíněnou autorizací splněno.

 

Stavební dozor

Stavebním dozorem rozumí stavební zákon kontrolu provádění stavebních prací, které jsou prováděny stavebníkem tzv. "svépomocí". Dozor je veden z důvodu zajištění stavby dle projektové dokumentace, platných předpisů a norem. Podstatou stavebního dozoru je zajištění správného a bezpečného provádění prací. 

 

 

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost zahrnuje úkony v rámci přípravy stavby, tedy vyřízení všech potřebných dokladů, posudků, vyjádření všech dotčených organizací státní sprá-vy, vlastníků inženýrských a technických sítí, dopravní infrastruktury atd. a kompletní předprojektová a projektová příprava. Součástí této činnosti je kladné vyří- zení územního rozhodnutí a stavebního povolení, dále veškeré úkony pro přípravu kolaudace stavby a samotné zajištění kolaudace, nebo jiného řádného ukon-čení Vaší stavby dle stavebního zákona.

 

Poradenství, konzultace a posudky

Poradenská činnost pro stavebníky a investory soukromé i veřejné sféry, konzultace ve fázi stavebních záměrů, koupě pozemků, nemovitostí, přípravy i vlastní realizace staveb. Dále posouzení stavebně - technického stavu stavebních objektů a další související služby ve stavebnictví.

AKTUÁLNÍ PROJEKT
 

 CONSTELLIUM VÝROBNÍ HALY 32, 33, 34 + ADMIN.BUDOVA - MALŠOVICE

    Pro tuto stavbu v současné době zajišťujeme technický dozor investora a inženýrskou činnost pro podružné objekty a pro napojení areálu na inženýrské sítě                                                                                  

ddddd

VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB

Naše služby staví na dlouholetých zkušenostech a osobním přístupu 

Dozory staveb
Inženýring
Poradenství

Data map
Data map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data mapData map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Mapa
Satelitní

NAPIŠTE NÁM

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vytvořte si  web zdarma